RODO

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Emilia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Niniejsza informacja jest wykonaniem obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 13 oraz art. 14 RODO. Wymienione przepisy nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, przy czym art. 13 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, natomiast art. 14 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą.

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców EMILIA Emilia Śniedziewska z siedzibą w Majdany 7 , 63-020 Zaniemyśl.

 2. Osoba do kontaktu w sprawach danych osobowych jest Emilia Śniedziewska (biuro@oskemilia.pl).

 3. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i wynikającego z przepisów:
  • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
  • Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 4. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane , będą przetwarzane do celów archiwalnych przechowywane prze okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania i przechowywania danych przez administratora.

 5. Pan/ Pani , których dane dotyczą , mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych , które są nieprawidłowe
  • żądania usunięcia danych, gdy :
   • dane nie są już niezbędne do celów , dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • żądania ograniczenia przetwarzania , gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem , a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania , ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą , do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niewydanie uprawnień do kierowania pojazdami.

 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu , w tym profilowaniu.

 9. Odbiorcami danych osobowych są podmioty określone w przepisach prawa.