REGULAMIN

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Emilia

§ 1

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia lub osoba, która nie później niż 3 miesiące po dniu rozpoczęcia kursu skończy 18 lat, w przypadku takiej osoby ma ona obowiązek dostarczenia oświadczenia o zgodzie rodziców do uczestnictwa w kursie (wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej szkoły).

 2. Kursant musi przedstawić w biurze Szkoły dokument tożsamości:
  • dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,
  • lub kartę stałego lub czasowego pobytu w przypadku obcokrajowców.
 3. Kursant musi przedstawić Szkole Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest warunkiem rozpoczęcia kursu w terminie ustalonym pomiędzy kursantem a pracownikiem biura, według dostępności miejsc.

 4. Warunkiem przyjęcia na kurs jest również wniesienie opłaty wpisowej – 300 zł, która w razie rezygnacji z kursu nie podlega zwrotowi.

§ 2

PRZEBIEG KURSU

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 1. Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godzin wykładów (1 godzina=45 minut) w tym 4 godziny z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 2. Obecność na zajęciach teoretycznych jest obowiązkowa.

 3. Osoba szkolona obecność na zajęciach teoretycznych potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie przeprowadzonych zajęć.

 4. Osoba szkolona ma obowiązek poinformować wykładowcę o nieobecności na kursie najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem szkolenia teoretycznego.

 5. W przypadku niepojawienia się kursanta na egzaminie wewnętrznym, osoba szkolona ma obowiązek uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Zmiana terminu egzaminu jest zawsze możliwa jednak trzeba zgłosić to dzień wcześniej.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 1. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się po odbyciu zajęć teoretycznych.

 2. Szkolenie praktyczne składa się z 30 godzin (1 godzina jazdy=60 minut).

 3. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się w miejscu i o godzinie ustalonej wcześniej pomiędzy kursantem, a instruktorem prowadzącym.

 4. Osoba uczestnicząca w szkoleniu praktycznym powinna mieć przy sobie dokument (ze zdjęciem) umożliwiający stwierdzenie tożsamości (legitymację szkolną lub studencką, dowód osobisty,paszport, lub karta stałego pobytu w przypadku obcokrajowców) i szkła korekcyjne lub okulary, jeżeli są wymagane orzeczeniem lekarskim.

 5. Kursant, ma prawo odwołać zajęcia praktyczne lub je przełożyć informując swojego instruktora najpóźniej 24godziny przed planowanym spotkaniem. Nieodwołanie zajęć powoduję karę w postaci przepadnięcia godzin jazd, na które umówił się kursant z instruktorem. Natomiast instruktor może to zrobić nawet tego samego dnia – np. z przyczyn technicznych lub jeśli kursant nie dopełnił jakichś wymogów formalnych.

 6. Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z zasadami egzaminu państwowego.

 7. Część praktyczna egzaminu wewnętrznego przeprowadzana jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

 8. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas jego trwania są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

 9. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów.

 10. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin z osobą egzaminowaną przeanalizuje popełnione przez kursanta błędy.

 11. W przypadku zakończenia egzaminu praktycznego z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności. W przypadku stwierdzonych na egzaminie wewnętrznym praktycznym zachowań zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego instruktor prowadzący może zalecić kontynuację szkolenia w liczbie godzin zajęć praktycznych niezbędnych do ich wyeliminowania.

 12. Na wniosek osoby szkolonej egzamin wewnętrzny może zostać powtórzony. Egzamin wewnętrzny dodatkowy odbywa się przy udziale instruktora prowadzącego i kierownika Szkoły Nauki Jazdy OSK ,,EMILIA,, na koszt osoby szkolonej w ramach jazd dodatkowych.

 13. Zrealizowanie zajęć teoretycznych i praktycznych w liczbie określonej w rozporządzeniu nie daje podstaw do ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w przypadku uzyskania wyniku negatywnego z części teoretycznej lub części praktycznej egzaminu wewnętrznego.

§ 3

OPŁATY ZA KURS:

 1. Cena kursu przedstawiona jest w cenniku dostępnym w biurze OSK ,,EMILIA,, oraz na stronie internetowej.

 2. Cena kursu kat. B obejmuje 30 teorii i 30 godzin jazd.

 3. Cena kursu kat. B nie obejmuje opłaty za:
  • orzeczenie lekarskie
  • egzamin państwowy – jest to opłata pobierana przez WORD.
 4. Płatność za kurs może odbyć się w systemie ratalnym:
  • opłata wpisowa – minimum 300zł
  • Kursant jest zobowiązany do systematycznych wpłat tak, aby kończąc kurs miał uregulowaną całą opłatę.
 5. Opłaty należy regulować gotówką w biurze Szkoły, podczas szkolenia praktycznego lub przelewem na konto bankowe,wymagane jest przedstawienie potwierdzenia wykonania operacji bankowej.

 6. Cena za kurs prawa jazdy w czasie trwania kursu nie ulega zmianie. Ewentualne doliczane kwoty są wynikiem kar niedopilnowania przez kursanta terminów go obowiązujących.


§ 4

ZAKOŃCZENIE KURSU:

 1. Osoba, która ukończyła wszystkie wymagane godziny zajęć teoretycznych i praktycznych ma obowiązek zdania egzaminu wewnętrzengo: teoretycznego oraz praktycznego w wyznaczonym wcześniej terminie, ustalonym pomiędzy kursantem, instruktorem prowadzącym oraz pracownikiem biura.

 2. W przypadku gdy kursant musi odwołać egzamin teoretyczny czy też praktyczny należy poinformować o takiej potrzebie najpóźniej dzień przed ustalonym terminem spotkania. Nie poinformowanie skutkować będzie karą pieniężną (punkt § 2 według cennika) oraz opóźnieniem w możliwości ukończenia kursu w zakładanym terminie.

 3. Osoba szkolona nie ukończy szkolenia w sytuacji nie uregulowania opłaty za kurs.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie wnioski i uwagi co do prowadzonego szkolenia osoba szkolona powinna: zgłaszać ustnie kierownikowi OSK ,,EMILIA,, lub kierować je w formie pisemnej do kierownika OSK ,,EMILIA,,.

 2. Wszelkie wnioski i uwagi kierowane do kierownika OSK ,,EMILIA,, będą rozpatrzone w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

 3. Kierownik OSK ,,EMILIA,,, pracownicy zatrudnieni w OSK ,,EMILIA,, i instruktorzy nauki jazdy współpracujący z OSK ,,EMILIA,, nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez osoby szkolone w sali wykładowej i w pojazdach szkoleniowych.

 4. Kandydat na kierowcę ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego również bez podania przyczyny zmiany.

 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.